• ခ်င့္ခ်ိန္တိုင္းတာ ေတြးၾကည့္စရာ

  ခ်င့္ခ်ိန္တိုင္းတာ ေတြးၾကည့္စရာ

  လူတိုင္းလူတိုင္းက “ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္” ဟူ၍ ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ကား ထိုစကားလံုး လွလွကေလးသည္ အံမ၀င္ခြင္မက် “ခြက်က်”ျဖင့္ ေလထဲတြင္ အိပ္ေဆာက္သည့္ႏွယ္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္ ဆိုေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ မရွိသည္ကို လက္ေတြ႔က်က်ျဖင့္ ဤသို႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ၁။ အခ်ိန္။ အခ်ိန္မည္သည္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိပါသည္။ “အခ်ိန္သည္ တန္ဘိုး”  “အခ်ိန္သည္ ေငြ”  “အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” စေသာ စကားပံုမ်ားကို သိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ၊ ယေန႔ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမည္ဆိုသည္ကိုပင္ […]

 • ထာဝရအာမခံခ်က္

  ထာဝရအာမခံခ်က္

  ထာဝရဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္အသိျဖင့္ ၾကားသိနားလည္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အသက္တာထဲ၌ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းသက္ေသကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မခံစားရေသးပါက ဘာအက်ိဳးေက်းဇူး မွရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အတိတ္ကာလက ထာဝရဘုရား၏ တန္ခိုးႀကီးမားမႈ၊ ေကာင္းျမတ္မႈကို အသက္တာ၌ ခံစားရၾကေသာ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္သက္ေသခံခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အတိတ္ကာလ၌ မိမိေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသထူေသာဘုရားသည္ ယေန႔တိုင္ေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိပါ။ အတိတ္ကာလတြင္ လူကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြယ္ကာေသာဘုရား၏ ေကာင္းျမတ္မႈကို ယေန႔ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခံစားရမွသာ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဘုရားရွင္အေပၚ စိတ္ခ်စြာအမွီျပဳအသက္ရွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ […]

 • ႏွလံုးသားႏွင့္ တမ္းတေခၚသံ

  ႏွလံုးသားႏွင့္ တမ္းတေခၚသံ

  ယေန႔ေလာကတြင္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း  အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကုိ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားစြာရွိ ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ေတာ္တြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းသည္အဓိကမဟုတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေဖၚျပမႈေၾကာင့္ မေနာအာရုံအသိက အသက္ရွင္ေသာဘုရားရွိေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသည္ မိမိကိုေတြ႔ျမင္ေန ေၾကာင္း နားလည္ၿပီး၊ ဘုရားကုိယံုၾကည္သူတိုင္းအား ဘုရားရွင္ကအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ပါေစ၊ အျပင္လကၡဏာ သည္ အဓိကက်ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာမလုိက္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေၾကာင့္ အားမငယ္ပါႏွင့္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ ေသာေၾကာင့္ လည္း ဝါၾကြားေမာက္မာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူမ်က္ႏွာကုိမွ် မမွတ္ပါ။ အျပင္သမ႑ာန္၏ ႏြမ္းပါးမႈ၊ ၾကြယ္ဝမႈသည္ ဘုရားေရွ႔တြင္မေပၚလြင္ပါ။ အတြင္းႏွလံုးသား၏ စိတ္ထားသည္သာ […]

 • ျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ပါ

  ျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ပါ

  ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးႏွင့္ ေလာကဓါတ္အရာမ်ားကုိဖန္ဆင္းသည္သာမက လူကိုလည္းဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဤလူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ေျမႀကီးကိုယူ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္ေစ့စပ္ကာ ပံုသြင္းၿပီးႏွာေခါင္းမွ နာမ္သက္(ဇီဝသက္) ကုိမႈတ္သြင္းေတာ္မူ၍ လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါအျဖစ္ တည္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ လူ၌သခၤါရက႑ႏွင့္တဲြဖက္ကာ အစဥ္ထာဝရတည္မည့္နာမ္သက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤေလာကမွစုေတ့ေသာအခါ ဘဝသည္ ဆံုးမသြားဘဲ ထာဝရခရီးကုိဆက္ရဦးမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသည္ဤေလာက၌အသကရွင္စဥ္ မိမိကုိဖန္ဆင္း ေသာဘုရား ႏွင့္အဆက္မျဖစ္မခ်င္းစိတ္ႏွလံုးထဲ၌ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမႈမရႏုိင္ပါ။ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ယံုၾကည္ႏုိင္သည့္သက္ေသရဖုိ႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္က ႏွလံုးသားကုိသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ျမင္မည္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားရွင္ကခဲြျခားမႈမရွိပါ။ လာလိုေသာ […]

 • ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါရေစ?

  ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါရေစ?

  မိတ္ေဆြသည္ ထာဝရသုခခ်မ္းသာဘံုသို႔ ဧကန္မုခ်ေရာက္ရန္ တစ္စုံတစ္ဦးက မိတ္ေဆြအားႏုတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသလား။ မၾကားဖူးဘူး၊ မဖတ္ဖူးဘူး၊ ေျပာတဲ့သူမရွိဖူးဘူးဆိုရင္ ယေန႔မိတ္ေဆြအတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစ။….။ မိတ္ေဆြ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ သတင္းဆိုးႏွင့္သတင္းေကာင္း ဆိုျပီး ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ သတင္းဆိုးကေတာ့ မိတ္ေဆြန႔ဲကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ ဤေလာကၾကီးေပါ့။ သတင္းေကာင္း ကေတာ့ ထာဝရသုခခ်မ္းသာဘံုသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းပါ။ ကဲ..မိတ္ေဆြႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔က်င္လည္တဲ့ေလာကၾကီးက သတင္းဆိုးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ က်ရေအာင္။ (၁)။သတင္းဆိုး-မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဘာေျပာလဲဆိုရင္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ ေရွေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကျပီ။ ေရာမၾသဝါဒစာ […]

 • ကယ္တင္ျခင္း

  ကယ္တင္ျခင္း

  ဘာသာတရားေတြအားလံုးရဲ႕ေ႐ွ႕မွာ က်ဳပ္တို႕ဘိုးေဘးေတြရဲ႕ နတ္ကိုးကြယ္မႈ ဆိုတာ႐ွိတယ္။ ဒီေ၀ါဟာရဟာ ဟိျႏၵဴစကား(Natha) က လာတာျဖစ္တယ္။ “သခင္” လို႕ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အရာရာတိုင္းမွာ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ “သခင္” ႐ွိေၾကာင္း ေ႐ွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကစၿပီး ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို “နတ္” ကိုးကြယ္မႈက သင္ေသျပေနတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕အျပစ္က လြတ္ဖို႕ “နတ္” ကို ပူေဇာ္ပသမႈေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းက တည္႐ွိလာခဲ့တယ္။ နတ္က ဖမ္းစားတဲ့အခါ (နတ္မႀကိဳက္တာ လုပ္မိ/ျပစ္မွား မိတဲ့အခါ) ေသေကာင္ေပါင္းလဲ နာမက်န္းျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး နတ္ဆရာ […]

 • သင့္အတြက္

  သင့္အတြက္

  ျငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေပးပိုင္ေသာ အရွင္ ေယရႈဘုရား ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီဘုရားရွင္က ဒီေလာက ကမာၻ ႏွင့္ စၾကာ၀လာ တစ္ခုလံုးကို ဖန္ဆင္းတယ္ေလ။ အစအဦး၌ ဘုရားရွင္က ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္း တယ္။ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္ကို ဖန္ဆင္းတယ္။ ကုန္းႏွင့္ေရကို ခြဲျခားတယ္။ ေနႏွင့္လကို ဖန္ဆင္းတယ္။ လႈပ္ရွားတတ္တဲ့ တိရိစာၦန္ေတြ၊ ပင္လယ္ငါး၊ ငွက္ႏွင့္ ကုန္းေန သတၱ၀ါေတြကို ဖန္ဆင္းတယ္။ လူေတြကိုေတာ့ သူရဲ့ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တညီတည္း ဖန္ဆင္းတယ္။ […]

 • ကုသိုလ္နဲ႕ ငရဲ

  ကုသိုလ္နဲ႕ ငရဲ

  ေသျခင္းရဲ႕တမလြန္မွာ “ငရဲ” ႐ွိေၾကာင္းကို ဘာသာတရားတိုင္းက လက္ခံထားၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ လူသားတိုင္းရဲ႕ အနာဂတ္တမလြန္မွာ ေစာင့္စားေနတဲ့ “ငရဲ” က လြတ္ဖို႕ လူသားတိုင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးစားမႈေတြထဲမွ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္း ပါ၀င္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္႐ွိလူသားေတြက မိမိတို႕ ငရဲကလြတ္ေျမာက္ၿပီး အပါယ္တံခါးပိတ္ဖို႕ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾက တဲ့အျပင္ ေသလြန္ၿပီးသူေတြ ငရဲကို မသြားဖို႕အတြက္ ရည္စူးၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြက သူတို႕အတြက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အလွဴဒါနေတြ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ဓေလ့ကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။

ကာတြန္း

 

ကဗ်ာ

Encouragement for 2011

Encouragement for 2011

God is for you. God loves you. God will guide you. God will not fail you. God will be with you. God will...