ခေါင်းဆောင်ကောင်းဗာနဗ

ခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သည်။ (Good Leader is Leader of Leaders.) ဗာနဗသည် ယေရုရှလင်အသင်းတော်အစောပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားခဲ့သောခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဗာနဗ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သက်သာစေခြင်း၏သား ဖြစ်သည်။(တမန် ၄း၃၆) (၁)     ဗာနဗသည် သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသောခေါင်းဆောင်           ဖြစ်သည်။ (တမန်တော်၁၁း၂၄) (၂)     ဗာနဗသည် ကိုယ်ကျိုးရှာသောသူမဟုတ် ဥစ္စာေ၀မျှသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ (တမန်တော် ၄း၃၇) (၃)     ဗာနဗသည် ယုံကြည်သူလူသစ်များကို အသင်းတော်သို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် ကူညီသည်။(တမန်တော်၉း၂၇) (၄)     ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးနှင့် စွမ်းရည်ရှိသောသူများကို လက်တွဲခေါ်ယူတတ်သည်။  သက်ဆိုင်ရာဆုကျေးဇူးနှင့် ဆီလျော်သောတာ၀န်ကိုပေး၍ မြေတောင်မြှောက်ပေးတတ်သည်။ သွန်သင်ပို့ချမှု           စွမ်းရည်ရှိသော ပေါလုကို ဗာနဗသည်…

Read More