ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်း


Deprecated: Implicit conversion from float 209.78938775510204 to int loses precision in /home/thangno/myatmingalar.com/wp-content/plugins/fv-wordpress-flowplayer/models/flowplayer.php on line 1824


Genesis

Chapter 22

15 တဖန် ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်းတမန် သည် ကောင်းကင်ပေါ်က အာဗြဟံကို ခေါ်လျက်၊

16 သင်သည် ဤအမှုကိုပြု၍၊ သင်၏သားသင်၌ တယောက်တည်းသောသားကို၊ ငါ့အား မငြင်း သောကြောင့်၊

17 ငါသည် သင့်အား အစဉ်အမြဲကောင်းကြီး ပေးမည်။ သင်၏အမျိုးအနွှယ်ကိုလည်း ကောင်းကင် ကြယ်ကဲ့သို့၎င်း၊ သမုဒ္ဒရာသဲလုံးကဲ့သို့၎င်း၊ အစဉ်အမြဲ ပွားများစေမည်။ သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ရန်သူတို့၏ မြို့တံခါးများကို အစိုးရလိမ့်မည်။

18 သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်၊ လူမျိုးပေါင်း တို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ငါ၏ စကားကို သင်နားထောင်သောကြောင့်၊ ငါသည်ကိုယ်ကို ကိုယ်တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆို၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန့် တော်ကို ဆင့်ဆိုလေ၏။


1. The Birth of Christ.
In this picture you can see a man named Abraham. He lived many years before Jesus was born. At that time men and women had turned away from the God who created heaven and earth. Most people worshipped idols, but Abraham worshipped only the living God. He trusted God and obeyed Him. God spoke to Abraham and said, “I will bless you and make your descendants as many as the stars in the sky. You have obeyed Me, so you and your descendants will be a blessing to all nations on earth.” A nation called Israel descended from the children of Abraham. The people of Israel never forgot God’s promise to Abraham. For hundreds of years they waited for God to send the One who would bless all people.
From: http://globalrecordings.net/en/program/A80864

ဆက်ဖတ်ရန်