ခေါင်းဆောင်ကောင်းဗာနဗ

Barnabasခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သည်။ (Good Leader is Leader of Leaders.) ဗာနဗသည် ယေရုရှလင်အသင်းတော်အစောပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားခဲ့သောခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဗာနဗ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သက်သာစေခြင်း၏သား ဖြစ်သည်။(တမန် ၄း၃၆)

(၁)     ဗာနဗသည် သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသောခေါင်းဆောင်           ဖြစ်သည်။ (တမန်တော်၁၁း၂၄)

(၂)     ဗာနဗသည် ကိုယ်ကျိုးရှာသောသူမဟုတ် ဥစ္စာေ၀မျှသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ (တမန်တော် ၄း၃၇)

(၃)     ဗာနဗသည် ယုံကြည်သူလူသစ်များကို အသင်းတော်သို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် ကူညီသည်။(တမန်တော်၉း၂၇)

(၄)     ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးနှင့် စွမ်းရည်ရှိသောသူများကို လက်တွဲခေါ်ယူတတ်သည်။  သက်ဆိုင်ရာဆုကျေးဇူးနှင့် ဆီလျော်သောတာ၀န်ကိုပေး၍ မြေတောင်မြှောက်ပေးတတ်သည်။ သွန်သင်ပို့ချမှု           စွမ်းရည်ရှိသော ပေါလုကို ဗာနဗသည် သွားရောက်ခေါ်ယူ၍ နေရာပေးပါသည် (တမန်တော် ၁၁း၂၅-၂၆)။ အနိ္တအုတ်  အသင်းတော်သည် သာသနာပြုဆရာများကို ရွေးချယ်သောအခါ ဗာနဗနှင့်ပေါလုတို့ကို သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်က ဖော်ပြ၍ စေလွှတ်ခဲ့သည်(တမန်တော် ၁၃း၁-၄)။

(၅)     ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် အားနည်းသောသူများကို စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ သူတို့နှင့်ဆီလျော်သော အလုပ်များကို  ညွှန်ပြတတ်သည်။ မာကုသည် သာသနာပြုခရီးကို အဆုံးထိမလိုက်ဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့သည် (တမန်၁၃း၁၃)။ နောက်ခရီးတွင် မာကုကိုခေါ်ရန် ပြောသောအခါ ဗာနဗနှင့်ပေါလုတို့ သဘောကွဲလွဲသည်(တမန် ၁၅း၃၆-၄၀)။ ဗာနဗသည် မာကုကို ဆက်လက်လက်တွဲသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မာကုသည် ပထမဆုံးခရစ်၀င်ကျမ်းကို ရေးသားသူ ဖြစ်လာသည်။ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် သူ၏ကျမ်းကို ကိုးကားခဲ့ရသည်။

(၆)     ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် သဘောကွဲလွဲသောသူများနှင့် မိဿဟာရဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ ဗာနဗသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပေါလုနှင့်ပြန်လည် မိဿဟာရဖွဲ့ခဲ့သည်(၁ကော ၉း၆)။

အချုပ်အားဖြင့် အသင်းတော်နှင့်သာသနာတွင် ၀ိညာဉ်သဘောပြည့်၀သော ခေါင်းဆောင်များလိုအပ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို မွေးထုတ်ပေးသောသူသာလျှင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သောကြောင့် ပြုစုခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။

တင်ပြသူ
ဒေါက်တာစောစေးခူ